Prawo

Dodano 11.9.2019

Absolwenci kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie przygotowani są nie tylko do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, ale również do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej. Są także gotowi, aby udzielać porad prawnych i dokonywać wykładni prawa.

Absolwent studiów na kierunku Prawo w Szkole Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie Prawo, zgodne z poziomem 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwent posiada właściwy warsztat prawniczy pozwalający mu na swobodne dokonywanie wykładni przepisów prawa i ich stosowanie w pracy zawodowej. Potrafi on właściwie zdiagnozować problemy prawne oraz je rozstrzygać przy użyciu zdobytej wiedzy i umiejętności, w odniesieniu do etyki zawodowej prawnika, i z poczuciem odpowiedzialności społecznej.

Absolwent posiada kompetencje kierownicze, potrafi współpracować w grupie, budować właściwe relacje z otoczeniem zawodowym i społecznym. Jest świadom znaczenia zawodu prawniczego i związanej z tym odpowiedzialności, gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji funkcji publicznych. Ma on poczucie konieczności dbania o kulturę prawną w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

Uzyskane kompetencje językowe pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach międzynarodowych, w tym łączących wiedzę prawniczą, ekonomiczną i społeczną.

Absolwent jest przygotowany do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej, w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Jest ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach doktorskich.

Program studiów zawiera treści związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, i do pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Studia prawnicze w Szkole Głównej Krajowej realizowane są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a kształcenie wspomagane jest technikami i metodami nauki na odległość.

Oferta Szkoły Głównej Krajowej z siedzibą w Warszawie, skierowana do studentów daje absolwentowi wiedzę na temat regulacji prawa polskiego we wszystkich jego aspektach, a także dodatkowo, poprzez możliwość wyboru przedmiotów kształcenia, pozwala rozwinąć umiejętności i pogłębić wiedzę w dziedzinach:

PODYPLOMOWE

Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

pedagogika

pedagogika specjalna

zarządzanie

administracja

zdrowie publiczne

kryminalistyka

MEDYCZNE

Studia realizowane na Ukrainie:

farmacja

medycyna

stomatologia

MAGISTER

Studia I i II stopnia:

pedagogika

pedagogika specjalna

pedagogika wczesnoszkolna

prawo

bezpieczeństwo narodowe

administracja

zarządzanie

CENTRALNE BIURO REKRUTACJI

SŁOWACKIEGO 28/14, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL.: 0048 44 777 00 16; INFOLINIA: +48 44 747 00 31

Skontaktuj

się z nami

RODO - WYSYŁAJĄC FORMULARZ: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących oferty i rekrutacji na podany w tym celu adres email [lub numer telefonu komórkowego lub inny kontakt]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Podyplomowych z siedzibą Słowackiego 28, 97-300 Piotrków Tryb..